XI Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona

DEMOSTRACIÓ DE GASTRONOMiA amb ROSeS A càrrec DE L’EScoLA SUPERIOR D’HOSTaLERiA DE BARCELONA

Horari: 12 – 13’30h

Més informació:

Concurs_Roses Noves 2011